Pumba OY:N YLEISET KÄYTTÖEHDOT

(päivitetty 7.3.2022)

TÄRKEIMMÄT LYHYESTI

Tarjouspyyntöjen jättäminen palveluun sekä tarjousten vastaanottaminen on ilmaista eikä velvoita ostamaan vuokraamaan toimitiloja.

Palvelun kautta annetut tarjoukset ovat alustavia ja lopullinen tarjous annetaan kun vuokranantaja on saanut tarpeelliset lisätiedot kartoitettua koskien toimitilan vuokrausta.

Pumba Oy:n tarjoama Toimistot-palvelu(www.toimistot.io) on toimitilojen vuokrausta koskeva verkkopalvelu. Toimistot-palvelun tarjoava Pumba Oy ei ole osapuoli vuokranantajan ja tarjouspyynnön tehneen käyttäjän/henkilön välisessä sopimuksissa.

 1. YLEISTÄ

Tervetuloa Toimistot.io-palveluun, joka on Pumba Oy:n (jäljempänä myös ”me” tai ”Yhtiö”) toimitilojen markkinapaikka (jäljempänä ”Palvelu”). Pumba Oy (Y-tunnus: 3139101-6 ) on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Eteläinen Salmitie 1, 02430 Masala. 

Palvelun käyttäjät jaotellaan kahteen (2) eri ryhmään:

 1. Palvelussa palveluntarjoajiksi rekisteröityneet henkilöt tai yritykset (jäljempänä ”Palveluntarjoaja” tai ”Käyttäjä”)
 2. Toimitilan vuokrausta koskevat tarjouspyynnön jättäjät, jotka voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä (jäljempänä ”Asiakas” tai ”Käyttäjä”) 

Palvelun tietosuojailmoituksen löydät täältä https://toimistot.io/tietosuojailmoitus/.

Nämä Palvelun käyttöehdot koskevat Käyttäjän ja Yhtiön välisiä oikeussuhteita Käyttäjän käyttäessä Palvelua (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi (jäljempänä ”Sitoumus”). Sitoumus on siten sopimus, joka luo laillisesti sitovat ehdot Käyttäjän ja Yhtiön välille Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjä ei solmi Sitoumusta Yhtiön kanssa. 

Yhtiö ei tule osapuoleksi Käyttäjien välisiin, Palvelun kautta tai avulla syntyneisiin sopimuksiin.

Palvelun Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen tai lain mukaan perustettu oikeushenkilö, jotta sillä olisi oikeus käyttää Palvelua. 

Käyttäjän edustaja käyttää Palvelua Käyttäjän puolesta, vaikka hänellä olisi Palvelussa oma käyttäjätilinsä Käyttäjän edustamista varten. Käyttäjän edustaja ei saa käyttää Palvelua, mikäli hän ei ole sen Käyttäjän oikeutettu edustaja, jota hän väittää edustavansa tai mikäli Käyttäjää, jota hän väittää edustavansa, ei ole olemassa.

Luomalla käyttäjätilin Palveluun (jäljempänä ”Käyttäjätili”) ja käyttämällä Palvelua, Käyttäjä vakuuttaa olevansa laillisesti kelpoinen sekä oikeutettu solmimaan sitovan sopimuksen Yhtiön kanssa Sitoumuksella ja noudattavansa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 1. KÄYTTÄJÄTILIN LUOMINEN

Käyttäjä voi luoda käyttäjätilin Palvelun kautta. Mikäli Käyttäjä haluaa luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada Yhtiöltä erillinen kirjallinen lupa. 

Käyttäjän tulee rekisteröitymisen yhteydessä antaa Palvelun edellyttämät tiedot totuudenmukaisesti. Yhtiöllä on oikeus tarkistaa Käyttäjän antamien tietojen oikeellisuus ja soveltuvuus Palvelun käyttämiseen.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta Käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta, salassapidosta ja kaikesta muusta vastaavasta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt tämän Käyttäjätiliä ilman lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteeseen aarnio.sebastian@gmail.com.

 1. PALVELU

Palvelu on verkkopalvelu, jossa Asiakas voi luoda tarjouspyynnön tarvitsemastaan toimitilasta ja Palveluntarjoaja voi tehdä tarjouksia Palvelun kautta jätetyistä tarjouspyynnöistä.  

Asiakas voi etsiä uutta toimitilaa edustamalleen yritykselle jättämällä tarjouspyynnön Palveluun (jäljempänä ”tarjouspyyntö”), ja Palveluntarjoaja voi ilmaista halunsa suorittaa Asiakkaan luomaan tarjouspyyntöön tekemällä siitä alustavan tarjouksen (jäljempänä ”Tarjous”). Palvelun kautta tehdyt tarjouspyynnöt ja Tarjoukset eivät sido Käyttäjiä tai Yhtiötä, sillä kyse on ainoastaan toimitilan vuokraamiseen ilmaisevista tahdonilmaisuista. 

Asiakkaalla on velvollisuus vastata sille tehtyyn Tarjoukseen Palvelussa ja Palvelun erikseen ilmoittamassa määräajassa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tarjouksen nojalla Asiakkaalla ei ole velvollisuutta vuokrata toimitilaa eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta tarjota toimitilaa.

Mikäli Asiakas haluaa hyväksyä Tarjouksen, hän ilmoittaa siitä Palvelussa (jäljempänä ”Hyväksytty Tarjous”), jonka jälkeen Palveluntarjoajalle välitetään tieto Hyväksytystä Tarjouksesta sekä Asiakkaan yhteystiedot. Selvyyden vuoksi todetaan, että Hyväksytty Tarjous ei ole Palveluntarjoajaa kohtaan sitova, sillä Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan taustatiedot ennen Hyväksytyn Tarjouksen vahvistamista. Hyväksytyn Tarjouksen jälkeen Palveluntarjoaja on yhteydessä Asiakkaaseen, ja Palveluntarjoaja sekä Asiakas sopivat asiakkaan taustatietojen tarkistamisesta.

 1. MAKSUT

Tarjouspyynnön jättäminen Palveluun sekä tarjousten vastaanottaminen on Asiakkaille ilmaista. 

Yhtiö veloittaa Palveluntarjoajalta löytöpalkkion ainoastaan toteutuneista vuokrasopimuksista. Löytypalkkion hinnat ovat hinnaston mukaisia jotka ovat lähetetty Palveluntarjoajalle sähköpostitse.

 1. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Asiakas vakuuttaa, että hän on oikeutettu edustamaan yritystään toimitilojen vuokraamisessa koskevissa asioissa.

Käyttäjän tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia omasta tietokone- ja mobiililaitteistosta sekä muista tietoliikennelaitteista ja -asioista, kuten laitteiston kunnosta, internetyhteydestä, virustorjunnasta, varmuuskopioista ja muista vastaavista seikoista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja Sitoumuksessa ja missä tahansa asiaankuuluvan tuomiovallan alueella soveltuvassa lainsäädännössä, säännöksessä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa.

Hyvien tapojen vastaisten ja/tai toisten oikeuksia loukkaavien käyttäjänimien valitseminen on kiellettyä. Yhtiöllä on oikeus sulkea Käyttäjätili Käyttäjän toimiessa tämän Sitoumuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa Palvelua tai palvelimia ja tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluun.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Kun vierailet kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, teet sen omalla vastuullasi.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on valheellista, hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Palvelua koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, ovat Yhtiön yksinomaista omaisuutta. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Yhtiön tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 1. YHTIÖN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Yhtiö toimii vain ja ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä. Yhtiö ei tule osapuoleksi Käyttäjien välisiin, Palvelun kautta tai avulla syntyneisiin toimeksiantosopimuksiin. Yhtiö ei siten vastaa Palvelun Käyttäjistä tai Käyttäjien toiminnasta Palvelussa, tavasta käyttää Palvelua tai käytöksestä taikka mistä tahansa muusta vastaavasta toiminnasta Palveluun liittyen. Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun käytön estymisestä tai sisällöstä. 

Yhtiö ei ole vuokranantaja eikä suorita vuokranantajaan liittyviä palveluita. Palveluntarjoajiin kohdistuvat valitukset, reklamaatiot ja yhteydenotot pyydetään ohjaamaan suoraan kyseessä olevalle yritykselle/henkilölle.

Yhtiöllä on oikeus hyödyntää Käyttäjän Palveluun julkaisemaa sisältöä liiketoiminnan harjoittamiseen, kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä Palvelun parantamiseen, kehittämiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. 

Yhtiö ei ole vastuussa mistään Käyttäjien toimista. Yhtiö ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka liittyvät Käyttäjien Palvelun käyttöön. Yhtiö ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon ja ilmoituksiin, joita Palvelun kautta on saatavilla. Yhtiö ei myöskään vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Yhtiö ei ole vastuussa mistään Palvelun käyttöön liittyvistä tai siitä aiheutuneista tappioista tai menetyksistä Käyttäjille. Käyttäjät sitoutuvat siihen, että he ovat yksinomaan itse vastuussa kaikista tämän Sitoumuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Yhtiö ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Yhtiöllä on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Yhtiö voi myös yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen Käyttäjälle tai kaikille Käyttäjille siitä erikseen ilmoittamatta.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Siten Yhtiö ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Yhtiö ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Yhtiöllä on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat omatoimisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten Yhtiö ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

Yhtiö ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Yhtiön itsensä tuottamaa tietosisältöä. Yhtiö ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai laillisuudesta. Yhtiö edellyttää Käyttäjiä vahvistamaan Palvelussa olevansa oikeutettuja edustamaan yritystään toimitilojen vuokraamiseen liittyvissä asioissa. Yhtiö ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelussa ilmoitettujen oikeuksien paikkansapitävyydestä, eikä se ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, mikäli Palvelun kautta tai sen avulla syntyvä toimeksianto koskee vuokrausta  joka on suoritettu vailla Palvelussa ilmoitettuja oikeuksia. Palveluntarjoajan vastuulla on tarkistaa Palvelussa ilmoitettujen oikeuksien paikkansapitävyys.

Yhtiöllä on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, (i) jonka ilmoittamisen tai esittämisen Palvelussa Yhtiö on kieltänyt, tai (ii) joka on Yhtiön näkemyksen mukaan lainvastainen, hyvän tavan tai tämän Sitoumuksen vastainen, sopimaton tai virheellinen, taikka (iii) joka on haitallinen tai vahingollinen Yhtiölle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Yhtiöllä on myös oikeus poistaa Palvelusta aineistoja, jos aineistoon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Yhtiön brändille epäasiallista sisältöä.

Mikäli Käyttäjä ei noudata Sitoumusta, Yhtiö voi purkaa Sitoumuksen välittömin oikeusvaikutuksin, mitätöidä Käyttäjän Palveluun luoman Käyttäjätilin ja ottaa käyttöön kaikki muut vastaavat toimintatavat.

 1. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, Yhtiö, sen kumppaniyritykset tai lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään Käyttäjälle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Yhtiötä olisikin neuvottu tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä.

Edellä lausutusta huolimatta, Yhtiön vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään se summa, minkä Käyttäjä on jo maksanut Yhtiölle Palvelun käytöstä.

Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten osa tai kaikki tämän kohdan rajoituksista ei välttämättä koske Käyttäjää.

 1. SITOUMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN 

Tämä Sitoumus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä tämän Sitoumuksen tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua.

Tämä Sitoumus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa Sitoumuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

Tämän Sitoumuksen päättyessä Yhtiö sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

Sekä Yhtiö että Käyttäjä vapautuvat Sitoumuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. 

 1. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Sitoumukseen sekä Käyttäjän ja Yhtiön väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.

Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Käyttäjän ja Yhtiön välillä pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Sitoumuksesta aiheutuvat riidat Asiakkaan ja Yhtiön välillä ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sitoumuksesta aiheutuvat riidat Palveluntarjoajan ja Yhtiön välillä ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja se pidetään Helsingissä, Suomessa.

 1. SEKALAISTA

Käyttäjällä ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai alilisensoida tätä Sitoumusta, ellet saa Yhtiöltä siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Yhtiöllä on yksipuolinen oikeus luovuttaa tai siirtää sen Sitoumuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain.

Hyväksyt, että jos Yhtiö ei käytä tai pane täytäntöön sen Sitoumuksen mukaisia laillisia oikeuksia (esim. oikeutta korvaukseen), niin se ei tarkoita sitä, että Yhtiö virallisesti luopuisi oikeuksistaan, vaan Yhtiöllä on tästä huolimatta edelleen oikeus turvautua oikeuksiinsa.

Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Sitoumuksen määräys tuomitaan pätemättömäksi, niin vain tuo pätemätön määräys poistetaan Sitoumuksesta, jolloin Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.

Sitoumuksen päättymisestä huolimatta kohdat 4 – 7 ja 9 säilyvät Käyttäjien ja Yhtiön välillä voimassa.